نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,387,280 128.02 4,614,615 96.01 4,388,036 97.19 4,291,449 98
اوراق مشارکت 1,366 0.13 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,159 0.2 1 0 1 0 1 0
وجه نقد 46,260 4.27 60,891 1.27 20,396 0.45 3,143 0.07
واحد صندوق 206 0.02 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,353,620 -32.63 130,787 2.72 106,255 2.35 84,226 1.92
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 493,363 45.53 1,676,097 34.87 1,611,459 35.69 1,608,780 36.74