نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن 950 %95.00
2 كار آفرينان سبز خليج فارس 50 %5.00