نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/23
کل خالص ارزش دارائی ها 4,085,948,757,316 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 287,317,963 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 289,489,360 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 289,284,355 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 14,221

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/02/21

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

ضامن نقد شوندگی:

سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

مدیران سرمایه گذاری:

كيوان زيراني ناو، رضا رضائي، مهدي منوچهري فيروز آبادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق