نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/07/27
کل خالص ارزش دارائی ها 4,940,009,048,246 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 367,916,068 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 367,916,068 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 370,354,003 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 13,427

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/02/21

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا

ضامن نقد شوندگی:

سرمايه گذاري توسعه ملي - ضامن

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك ملي ايران - مدير

مدیران سرمایه گذاری:

رضا رضائي، مهدي منوچهري فيروز آبادي، فرشاد سرتيپي

حسابرس:

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق