Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و بازار دوم فرابورس حداقل ٧٠%از دارایی های صندوق
١ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
١-١ پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر ١٠% از دارایی های صندوق
١-٢ پذیرفته شده در فرابورس ایران حداكثر ٥% از دارایی های صندوق
٢ - سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یك صنعت حداكثر ٣٠% از دارایی های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس حداكثر ٢٠% از دارایی های صندوق
٤ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان